Trademarks owned by Daihatsu Kogyo Kabushiki Kaisha